Байгууллагын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө