Нийслэлийн хэмжээнд авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө