МУ-ын хуулиуд

Нэр Файл
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль Үзэх
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль Үзэх
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Үзэх
Шилэн дансны тухай хууль Үзэх
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Үзэх
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Үзэх
Хөдөлмөрийн тухай хууль Үзэх
Төсвийн тухай хууль Үзэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль Үзэх
Татварын ерөнхий хууль Үзэх
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Үзэх
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль Үзэх
Нийгмийн даатгалын тухай хууль Үзэх
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Үзэх
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушааалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Үзэх
Байгууллагын нууцын тухай хууль Үзэх
Архивын тухай хууль Үзэх
Авилгын эсрэг хууль Үзэх
Төрийн албаны тухай хууль Үзэх
Захиргааны ерөнхий хууль Үзэх
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль Үзэх