Холбогдох бусад дүрэм, журам

Нэр Файл
Ёс зүйн дүрэм Үзэх
Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам Үзэх
Иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээн авах Үзэх
Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч газраар хувь нийлүүлэх журам Үзэх
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөн олговор олгох журам Үзэх
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журам Үзэх
Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах үйл ажиллагааны журам
Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам
"Гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай"
Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны 2019.01.24 ны өдрийн №19/01 тогтоол Үзэх
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль Үзэх