Газрын даргын тушаал

Нэр Файл
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
Шагнах тухай Үзэх
Албан хаагчдын цалингийн сүлжээ, нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
Хөтөлбөр төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай Үзэх
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг томилж, бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай Үзэх
Тэмдэг баталгааны тэмдэг түших ажилтан томилох тухай Үзэх
Ажил үүргийг түр орлон ажиллах тухай Үзэх
Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
Албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг шинэчлэн олгох тухай Үзэх
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай Үзэх
Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх тухай Үзэх
Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Үзэх
Барилга байгууламж бүртгэлд авах тухай Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
Ажлын байрны жагсаалт шинэчлэн батлах тухай Үзэх
Ажлын байрны жагсаалт батлах тухай Үзэх
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ