Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

 

 

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс нь:

 

Тус хэлтэс нь байгууллагын хэлтэс нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах, байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлсон бичиг баримтыг боловсруулж, батлуулах, дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн бусад асуудлыг хянан судлах, тэдгээрийг зохицуулах санал боловсруулах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөн явуулах чиг үүрэгтэй.  

 

Үндсэн зорилт  

 

Орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож буй төрийн захиргааны байгууллагууд болон олон улсын төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжийн оролцоог тодорхойлж, үйл ажиллагаанд татан оролцуулах. 

 

Тус газрын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган, зохион байгуулах. 

 

Орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд газрыг дахин зохион байгуулах, дахин төлөвлөн инженерийн дэд бүтцээр хангах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, иргэд өөрсдөө санал, санаачилга гаргаж хамтран гүйцэтгэдэг тогтолцоог бүрдүүлэх. 

 

Эрхэлсэн ажлын хүрээнд  хууль тогтоомж, дүрэм журам, бусад холбогдох стандартуудыг мөрдөж ажиллах,  архив, албан хэрэг хөтлөлт, цахим мэдээллийн санг хэрэгжүүлэх.